Pierwszy konkurs na blogu dobiegło końca. Bardzo cieszę z  uczestnictwa dużej liczby osób w konkursie.

W sumie w konkursie udział wzięło 12 osób, niestety nie wszyscy udzielili poprawnych odpowiedzi bądź nie byli dostatecznie szybcy.

Wyniki

  1. Miejsce pierwsze zajął: Kamil Fajertag z Wrocławia 8pkt
  2. Miejsce drugie zajął: Jarek Sokołowski z Gdańska4pkt
  3. Miejsce trzecie zajął: Paweł Urbanek z Rzeszowa 3pkt
Wszystkim laureatom serdecznie gratuluję wygranej. Nagrody wyślę do Was pocztą.

Odpowiedzi na pytania

Pytanie 1: Posia­dasz Win­dows Server 2008R2 Stan­dard Core. W jaki spo­sób z linii pole­ceń przy­pi­szesz sta­tyczny adres IP?

Odpowiedź: netsh interface ipv4 set address name=”<ID>” source=static address=<StaticIP> mask=<SubnetMask> gateway=<DefaultGateway>

Źródło: http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee441257(WS.10).aspx 

Pytanie 2: Kiedy i gdzie odbyła się pierw­sza kon­fe­ren­cja VMworld?

Odpowiedź: San Diego, California USA 2004

Źródło: http://vsphere-land.com/vinfo/history-of-vmware

Pytanie 3: Pro­szę podać dwie obec­nie naj­czę­ściej sto­so­wane tech­niki wir­tu­ali­za­cji i podać przy­kłady opro­gra­mo­wa­nia dla każ­dego typu.

Odpowiedź: Parawirtualizacja (XEN) i pełna wirtualizacja (ESX, Hyper-V).

Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/Virtualization#Types_of_virtualization

Dzieki!

Dziękuję jeszcze raz wszystkim za udział w konkursie. Mam nadzieję, że nagrody się spodobają i niedługo wystartuje kolejny konkurs na blogu.

Rate this post
Wojciech Marusiak
Social Media

Wojciech Marusiak

Consultant at VMware Global, Inc.
I am innovative and experienced VMware and Windows Server Engineer with over 10 years in the IT industry specializing in VMware virtualization and Microsoft Server environment.

My experience and skills has been proven by leading vendor certifications like VMware Certified Advanced Professional 5 – Data Center Administration, VMware Certified Advanced Professional 5 – Data Center Design, VMware Certified Professional 6 - Data Center Virtualization, VMware Certified Professional 6 - Network Virtualization, Microsoft MCITP Server Administrator, ITIL V3, VMware vExpert 2014, 2015, 2016 and 2017 Award.

My blog wojcieh.net - was voted #50 in TopvBlog 2016 contest!
Wojciech Marusiak
Social Media